Så kan du søge om tilskud til internationale transportudgifter ved engagementer i udlandet (koncerter, showcases, festivaljobs, netværksaktiviteter o.l.). 

 

Snyk yder økonomisk tilskud inden for genreområderne: 

 • Ny kompositionsmusik 
 • Eksperimenterende musik 
 • Lydkunst
 • Klassisk musik

Midlerne stammer fra Statens Kunstfond, men dele af tilskuddene administreres og uddeles af genreorganisationerne JazzDanmark, ROSATempi og Snyk.

Det er således organisationerne, der på baggrund af aftaler indgået med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, er ansvarlige for at administrere tilskud til international musikformidling inden for organisationernes genreområder.

 

Hvad kan der søges støtte til, og hvem kan søge

 • Der kan alene søges om støtte til transport fra Danmark til udlandet
 • Dette er i forbindelse med koncerter, showcases, festivaljobs, netværksaktiviteter
 • Der kan kun søges om tilskud til internationale transportudgifter
 • Kun personer som er bosiddende i Danmark, og har aktiviteter eller koncerter i udlandet, eller repræsenterer disse kan søge

 

Hvad støtter puljen ikke

 • Driftsstøttede ensembler og formidlingsinstitutioner mv. kan ikke ansøge om international transportstøtte
 • Udenlandske musikeres engagementer i Danmark
 • Lokal transport i både Danmark og udlandet
 • Per diem
 • Hotelophold
 • Studieophold
 • Deltagelse i workshops
 • Projekter som er påbegyndt eller afsluttet ved ansøgningsfristen

 

Følgende kriterier lægges til grund for vurderinger af ansøgninger

 • Udviklingsmuligheder enten for ansøger og/eller dansk musikliv
 • Kunstnerisk kvalitet
 • Pr-plan/publikumsstrategi
 • Turnévirksomhed prioriteres højere end en enkelt koncert
 • Nyskabende elementer i projekter/formater
 • Strategisk værdi for ansøgers karriere
 • Påviselig lokal efterspørgsel for det ansøgte projekt

 

Sådan søger du

Udfyld følgende ansøgningsskema: Snyk – Ansøgning om International Transportstøtte

 

Tilskudsforudsætning

 • Det er en tilskudsforudsætning, at der søges med NemID
 • Det er en tilskudsforudsætning, at tilkendt støtte alene udbetales til NemKonto

 

Dette skal ansøgningen indeholde

1. Online ansøgningsformular med tilhørende bilag skal benyttes

2. Ansøgningen skal indsendes inden projektets start

3. Kort projektresumé (max 600 tegn)

4. Fuld projektbeskrivelse (kun PDF): 

 • Angiv herunder markedsføringsplan og beskrivelse af, hvad projektets deltagere og publikum får ud af projektet
 • Links til musik, værker eller anden form for demonstration af kunstnerisk aktivitet

5. Samlet budget for hele produktionen (kun PDF). Budgettet skal minimum indeholde:

 • udspecificerede udgifter til international transport
 • hotel- og opholdsudgifter
 • forventede honorarindtægter
 • øvrig bevilget og ansøgt støtte

6. CV for kunstnere der søges om støtte til (kun PDF)

7. Snyks logo skal bruges i al kommunikation vedrørende bevilgede projekter. Logo kan downloades her.

For at ansøgningen behandles, skal den indeholde udfyldt online ansøgningsformular inklusive bilag. Er dette ikke tilfældet, vil den blive vurderet som ufuldstændig og ikke sendt til behandling.

   

  Tilsagn

  Udbetaling af støtte og afrapportering:

  • Hvis dit projekt bevilges støtte vil du modtage et tilsagnsbrev.
  • Tilskud udbetales efter projektets gennemførelse, og når der er indsendt kopi af transportbilag og afrapportering til Snyk senest 1 måned efter projektets afslutning.
  • Bemærk, at det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter indenfor det bevilgede beløb.
  • Det er en tilskudsforudsætning, at tilkendt støtte alene udbetales til NemKonto

  Udfyld og indsend din afrapportering vha. dette afrapporteringsskema: Snyk – Afrapportering af International Transportstøtte

   

  Afslag
  • Hvis dit projekt ikke bevilges støtte vil du modtage et afslagssbrev.
  • Hvis du får administrativt afslag med den begrundelse, at din ansøgning hører til i en anden genreorganisation, vil Snyk gå i dialog med ansøgeren og rådgive om at få sendt den oprindelige ansøgning videre til behandling i rette genreorganisation eller i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.