Så kan du som aktør inden for Snyks genreområde søge om tilskud til dine internationale transportudgifter fra Danmark til udlandet, fra udlandet til Danmark, samt mellem stater og delstater i udlandet, såfremt der er tale om længere afstande.

Hvordan søges der? Læs længere nede under 'Sådan søger du'.

 

SNYK YDER ØKONOMISK TILSKUD INDEN FOR GENREOMRÅDERNE

 • Ny kompositionsmusik

 • Eksperimenterende musik

 • Lydkunst

 • Klassisk musik

________________________________________________

 

HVAD DER KAN/IKKE KAN SØGES STØTTE TIL

Hvad der kan søges støtte til:

 • Transport fra Danmark til udlandet og udlandet til Danmark

 • Transport mellem stater og delstater i udlandet, såfremt der er tale om længere afstande. Der kan nemlig ikke søges om tilskud til lokal transport (læs mere i næste afsnit)

 • Transport i forbindelse med aktiviteter som fremmer musiklivet i Danmark eller dansk musik i udlandet (koncerter, samarbejder, netværksaktiviteter, journalistiske opdrag, managementarbejde, arbejde i studier m.m.)

 

Hvad der ikke kan søges støtte til:

 • National transport; f.eks. koncerter i Danmark eller en Danmarks tourné osv. Læs da mere om Den nationale transportstøtteordning her

 • Lokal transport i både Danmark og udlandet; f.eks. transport til og fra lufthavn, spillested, hotel osv. – gælder både offentlig transport og leje af bil el.l.

 • Projekter hvor afvikling er påbegyndt eller afsluttet ved ansøgningsfristen

 • Hotelophold

 • Per diem

 • Studieophold

 • Amatørprojekter

 

HVEM DER KAN/IKKE KAN SØGE

 • Hvem kan søge: skabende og udøvende kunstnere, musikformidlere og andre, der har et rejseformål, der fremmer musiklivet i Danmark eller dansk musik i udlandet

 • Hvem kan ikke søge: driftsstøttede ensembler og formidlingsinstitutioner mv.

NB! Det er en tilskudsforudsætning, at det kun er personer/institutioner med NemID og NemKonto, der kan søge

________________________________________________

 

DOBBELTANSØGNING OG FEJLPLACERET ANSØGNING

 • Dobbeltansøgning: En ansøger kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Hvis dit projekt/musik hører under flere genre, så skal du vælge én organisation og søge der. Hvis du vælger at søge hos f.eks. Snyk samt Tempi, risikerer du at få administrativt afslag på baggrund af dobbeltansøgning.

 • Fejlplaceret ansøgning: I tilfælde af at Snyks Musikfaglige udvalg mener, at din ansøgning ikke hører til Snyk, forbeholder vi os retten til at videresende den fejlplaceret ansøgning til den rette genreorganisation. Læs mere længere nede 'Afslag på støtte'.

 

De tre andre organisationer arbejder med følgende genreområder: 

 • JazzDanmark: jazz og beslægtede genrer.

 • ROSA: pop, rock, elektronica samt beslægtede genrer.

 • Tempi: roots, folk og worldmusik.

Læs mere om genreorganisationerne på deres links samt under 'Midler og genreorganisationerne'. 

________________________________________________

 

FØLGENDE KRITERIER LÆGGES TIL GRUND FOR VURDERINGER AF ANSØGNINGER

 • Udviklingsmuligheder enten for ansøger og/eller dansk musikliv

 • Kunstnerisk kvalitet

 • Pr-plan/publikumsstrategi

 • Turnévirksomhed prioriteres højere end en enkelt koncert

 • Nyskabende elementer i projekter/formater

 • Strategisk værdi for ansøgers karriere

 • Påviselig lokal efterspørgsel for det ansøgte projekt

________________________________________________

 

SÅDAN SØGER DU

Klik på linket og følg guiden for hvordan du søger: Snyk – Ansøgning om tilskud til international transport

 • Bemærk at alle dokumenter, der uploades, skal være i PDF-format

 • Når du har indsendt ansøgningen, vil du modtage et kvitteringsbrev

 

Dette skal ansøgningen indeholde:

1. Online ansøgningsformular med tilhørende bilag skal benyttes

2. Ansøgningen skal indsendes inden projektets start

3. Kort projektresumé (max 600 tegn)

4. Fuld projektbeskrivelse (kun PDF): 

 • Angiv herunder markedsføringsplan og beskrivelse af, hvad projektets deltagere og publikum får ud af projektet

 • Links til musik, værker eller anden form for demonstration af kunstnerisk aktivitet.

 • NB! Det foretrækkes at links ikke er til abonnementsbaseret tjenester; såsom Spotify. 

5. Samlet budget for hele produktionen. Budgettet skal minimum indeholde:

 • udspecificerede udgifter til international transport

 • hotel- og opholdsudgifter

 • forventede honorarindtægter

 • øvrig bevilget og ansøgt støtte

6. CV for kunstnere der søges om støtte til (kun PDF)

7. Snyks logo skal bruges i al kommunikation vedrørende bevilgede projekter. Logo kan downloades her.

For at ansøgningen behandles, skal den indeholde udfyldt online ansøgningsformular inklusive bilag. Er dette ikke tilfældet, vil den blive vurderet som ufuldstændig og ikke sendt til behandling.

________________________________________________

 

BEVILGET STØTTE

 • Hvis dit projekt bevilges støtte vil du modtage et tilsagnsbrev.

 • Tilskud udbetales efter projektets gennemførelse, og når der er indsendt kopi af transportbilag og afrapportering til Snyk senest 1 måned efter projektets afslutning.

 • Bemærk, at det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter indenfor det bevilgede beløb.

 • Det er en tilskudsforudsætning, at tilkendt støtte alene udbetales til NemKonto

 

AFRAPPORTERING OG TRANSPORTBILAG

 • Udfyld og indsend din afrapportering vha. dette afrapporteringsskema: Snyk – Afrapportering af tilskud til international transport

 • Afrapporteringsskemaet er via Google Forms; dvs. du skal have en Google konto, for at kunne udfylde afrapporteringen. Vi er klar over at dette ikke er optimalt, hvorfor vi er igang med at få udviklet et nyt modul, som vi bestræber os for at få klar i løbet af år 2021. Vi beklager ulejligheden.

 

AFSLAG PÅ STØTTE

 • Hvis dit projekt ikke bevilges støtte vil du modtage et afslagssbrev.

 • Hvis du får administrativt afslag med den begrundelse, at din ansøgning hører til i en anden genreorganisation, vil Snyk gå i dialog med ansøgeren og rådgive om at få sendt den oprindelige ansøgning videre til behandling i rette genreorganisation eller i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

________________________________________________

 

VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I PROJEKTET

Du skal som udgangspunkt gennemføre dit projekt, som du har beskrevet det i din ansøgning. Hvis du laver væsentlige ændringer i projektet, skal det godkendes på forhånd.

Væsentlige ændringer kan for eksempel være store ændringer i det budget, du har sendt ind, hvis du/I udskifter medvirkende nøgledeltagere, udskyder projektets start- eller sluttidspunkt (f.eks. pga. COVID-19), eller af personlige årsager ikke har mulighed for at gennemføre projektet som planlagt.

Vil du ændre i projektet, skal du sende en email til transport@snyk.dk, hvorefter det vurderes om ændringerne, skal vurderes af Snyks Musikfaglige Udvalg.

Husk altid at angive dit sags- eller journalnummer i overskriften, når du kontakter os - ex:

 • Vedr. Sagsnr. ITS XXXX-XXX

 • Vedr. Journalnr. S-XXXX-XXXX

 

COVID-19

Har du fået bevilget støtte, men er ikke kommet afsted pga. COVID-19? Så kan din støtte udskydes!

Kontakt os på transport@snyk.dk, hvorefter vi vil guide dig i hvordan støtten, kan udskydes. Husk at angive dit sags- el. journalnummer i overskiften - ex:

 • Vedr. Sagsnr. ITS 2020-XXX

 • Vedr. Journalnr. S-2020-00XX