Snyks vedtægter er godkendt af Snyks bestyrelse på Snyks bestyrelsesmøde den 19. januar 2015.

Vedtægterne er derefter forhåndsgodkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik på udvalgets møde den 25. februar 2015.

Dernæst er vedtægterne vedtaget med over 4/5 flertal på SNYKs ordinære repræsentantskabsmøde den 23. april 2015, samt vedtaget med over 4/5 flertal på Snyks ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015.

Vedtægterne er herefter endeligt godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik på udvalgets møde den 23. juni 2015.

§ 1 Navn
Snyk er en selvejende institution dannet 10. april 2000 med hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2 Formål og opgaver
Stk. 1 Det er Snyks formål at fremme ny musik-livet i Danmark og dansk ny musik i udlandet.

Stk. 2: Institutionen skal fremme og imødekomme samarbejde mellem de forskellige aktører og foreninger inden for ny-musik-miljøerne i Danmark såvel som internationalt. Herunder er institutionen dansk sektion af ISCM - Verdensmusikdagene.

Stk. 3: Snyk er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens § 3 stk. 1, nr. 4, hvori det bestemmes, at selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, ikke er omfattet af loven.

§ 3 Finansiering
Stk. 1 Snyk finansieres af driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Stk. 2 Snyk kan desuden varetage opgaver og indgå i samarbejder, som helt eller delvis kan finansieres ved egenindtægter og tilskud fra anden side.

§ 4 Repræsentantskabets sammensætning og opgaver
Stk. 1 Institutionens arbejde følges af et repræsentantskab bestående af repræsentanter for ensembler, institutioner, organisationer og foreninger af landsdækkende eller regional karakter med tilknytning til ny-musik-miljøerne i Danmark.

Stk. 2 Repræsentantskabet kan supplere sig med medlemmer, som har interesse og betydning for ny-musik-miljøerne i Danmark. Institutioner, ensembler, organisationer og foreninger, der er organiseret med flere afdelinger, det være sig landsdækkende og lokale afdelinger kan kun være repræsenteret én gang og det ved den landsdækkende afdeling eller hovedafdelingen.

Stk. 3 Repræsentantskabets opgave er

•    at udpege og optage medlemmer til repræsentantska   
    bet, herunder sikre at det er repræsentativt for det sam-
    lede ny musikområde i Danmark jf. stk. 1,
•    at vælge 2 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen
•    at drøfte generelle forhold af betydning for SNYK, samt
•    at modtage orientering om SNYKs virke.

Stk. 4 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt med minimum følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent
2.    Repræsentantskabets sammensætning
3.    Bestyrelsens beretning for den forløbne periode
4.    Årsregnskabs-orientering og drøftelse
5.    Indkomne forslag, herunder navne på kandidater til de poster, hvortil der skal foretages valg
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7.    Eventuelt

Stk. 5 Beslutninger tages ved simpelt flertal.
En organisation kan efter aftale møde med flere repræsentanter. Organisationen har dog kun én stemme. En person kan kun give fremmøde for én organisation. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde.

Stk. 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når enten bestyrelsesformanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når det med angivelse af dagsorden kræves af mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer. Et af repræsentantskabsmedlemmerne krævet afholdt møde skal indkaldes senest 8 dage efter, at kravet er fremsat over for bestyrelsens formand.

Enhver indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal indeholde den fuldstændige dagsorden for denne, og der kan kun foretages afstemning om de på dagsordenen optagne punkter og valg til bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel.

Stk. 7 Ønsker om yderligere eller ændrede punkter på dagsordenen, herunder forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, fremsendes til indkalderen
og skal da, hvis sådanne forslag er fremkommet senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse, inkorporeres i en revideret dagsorden, som indkalderen skal tilsende samtlige oprindeligt indkaldte senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1 Snyk ledes af en bestyrelse på 7 - 8  medlemmer:
1 bestyrelsesmedlem med indblik i ny kompositionsmusik udpeges af Dansk Komponist Forening 
1 bestyrelsesmedlem med indblik i den ny musiks udøvende område udpeges af Dansk Musiker Forbund
2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant med kendskab til den eksperimenterende musiks miljøer vælges af Snyks repræsentantskab

Bestyrelsen supplerer sig med yderligere 3 - 4 medlemmer, således at bestyrelsens samlede kompetencebehov – herunder indsigt i virksomhedsdrift såvel inden for som uden for det statsstøttede område og kulturformidling – tilgodeses bedst muligt.

§ 6 Udpegning og valg til bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer udpeges/vælges for en periode på 3 år, suppleanten for 1 år.

Genudpegning/genvalg af organisationsudpegede og repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er mulig for én periode.
 
Snyks repræsentantskab afholder normalt valg til bestyrelsen ved det årlige ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen kan dog beslutte at foranstalte nyvalg ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentanterne vælges med forskudte valgperioder, således at medlemmerne afgår efter tur.

Ved første valg i 2015 udpeger Dansk Komponist Forening  1 medlem for 3 år og Dansk Musiker Forbund 1 medlem for 2 år. De valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en valgperiode på henholdsvis 3 år og 2 år efter stemmetal.

Ønsker valgte bestyrelsesmedlemmer at udtræde før valgperioden på 3 år er udløbet, afholdes nyvalg til pladsen på det først kommende repræsentantskabsmøde. Det nyvalgte medlem følger den oprindeligt tildelte valgperiode til pladsen. Kandidater til valg til bestyrelsen skal anmelde deres kandidatur til sekretariatet senest 14 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor valghandlingen foretages.

Stk 2 For så vidt angår de supplerende bestyrelsesmedlemmer udpeges disse for 3 år med forskudte perioder, således at medlemmerne afgår efter tur. Genudpegning er mulig. Første udpegning i 2015 foretages af Statens Kunstfond med 2 medlemmer for 3 år, 1 - 2 medlemmer for 2 år.

§ 7 Bestyrelsens konstituering og beslutningsdygtighed
Stk. 1 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand af sin midte for en to-årig periode. Valg af formand finder sted i ’ulige’ år og valg af næstformand finder sted i ’lige’ år. I 2015 vælges næstformanden dog for et år. Genvalg til begge poster er mulig.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten formanden plus 3 medlemmer eller 5 medlemmer uden formanden er til stede på et indkaldt bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems længerevarende forfald eller – for et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlems vedkommende – udtræden før valgperiodens udløb overgår dennes stemmeret til suppleanten.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal som minimum indeholde bestemmelser om:
•    formandens og næstformandens opgaver
•    mødeindkaldelse og mødereferater
•    tavshedspligt
•    inhabilitet
•    bestyrelsens selvevaluering

§ 8 Bestyrelsens virksomhed
Stk. 1 Bestyrelsen ansætter SNYKs daglige leder, som med ansvar over for bestyrelsen forestår den daglige drift. Lederen ansætter og afskediger det øvrige personale.

Stk. 2 SNYK tegnes af formanden plus to andre bestyrelsesmedlemmer, eller i formandens fravær af fire ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 4 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Snyk og sørger for forsvarlig organisation af Snyks virksomhed.

§ 9 Hæftelse
Stk. 1 For den selvejende institution Snyks forpligtigelser hæfter alene den selvejende institution Snyks formue.

§ 10 Budget, regnskab og revision
Stk. 1 Snyk er underlagt lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 2 Snyks regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3 Snyk skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsende det af bestyrelsen godkendte budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Stk. 4 Institutionen skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsende den af bestyrelsen underskrevne årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat til den tilsynsførende myndighed.

Stk. 5 Årsrapporten skal være revideret af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 11 Vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1 Til beslutning om ændringer i vedtægterne og til beslutning om institutionens eventuelle opløsning kræves, at et flertal på mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2 Vedtægtsændringer skal godkendes af Statens Kunstfond.

Stk. 3 Ved opløsning af institutionen træffer bestyrelsen afgørelse om anvendelse af institutionens formue.

Stk. 4 Afgørelsen om anvendelse af institutionens formue skal godkendes af Statens Kunstfond.